Публична покана с предмет: “Предоставяне под наем на риболовен кораб за извършване на изследвания на морската среда за нуждите на Институт по рибни ресурси, гр. Варна“

23.09.2015

 Институт по рибни ресурси- гр. Варна Ви уведомява, че на 23.09.2015 г. в Регистъра на АОП е публикувана публична покана с предмет: “Предоставяне под наем на риболовен кораб  за извършване на изследвания на морската среда за нуждите на Институт по рибни ресурси, гр. Варна“ в изпълнение на проект: „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море“ (ECRAMON BLACK SEA) по програма BG02 “ Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ и BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Споразумение за партньорство от 16.10.2014 г. между Институт по рибни ресурси, гр. Варна и Институт по рибарство и аквакултури- Пловдив.   

Цялата документация за обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под ID 9046121 от 23.09.2015 год., както и в раздел „Профил на купувача” на интернет страницата на Институт по рибни ресурси- гр. Варна.

Информация за сключен договор :
Приложен договор

Анекс към Договора

Информация за плащане

Информация за възстановена гаранция

Приложения :

 Публична покана_ИРР_кораб.PDF 

 ИНФОМАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА.docx 

 Образец №1 Представяне на участник.docx

 Образец №2 Декларация по чл.47 ал. 9 от ЗОП.docx

 Образец №3 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.docx

 Образец №4 Деклараия от подизпълнител по чл. 47.docx

 Образец №5  Декларация по чл. 56 ал. 1 т.11.docx 

 Образец №6 Техническо предложение за изпълнение на поръчката.docx  

 Образец №7 Ценово предложение.docx

 Образец №8 Списък по чл. 51 ал.1 т.1.docx

 Образец №9 Декларация за предоставяне на риболовен кораб.docx

 Образец №10 Декларация във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8 ал. 8 т. 2.docx

 Образец №11 Проект на договор.docx

 Приложение № 1Техническа спецификация.pdf


Приложение №2 Методика за оценка на офертите.pdf


Протокол от заседание за отваряне на оферти

 

Още по темата:

ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувача Обяви и ТърговеКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMONРаботно Време Аквариум и Цени на билети
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA