Logo Banner Whiteclam 2

В рамките на проект WHITECLAM - Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, в рамките на Програма по морско дело и рибарство (ПМДР), се проведе Международна научна конференция с отворено участие за НИРД - изследвания и оценка  на морски нерибни ресурси (бяла мида) - “WHITECLAM’2021.

Целта на конференцията бе популяризиране на дейностите по проекта, обмен на добри практики, международно сътрудничество в областта на изследванията и оценката на морските нерибни ресурси, информиране на обществеността за дейностите по Проект № BG14MFOP001-6.003-0004 „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)“ по ПМДР 2014-2020.

Проектът WHITECLAM има за цел определяне на приоритетните зони със струпвания на бели миди пред българския бряг чрез актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на видовете от групата на белите миди (Chamelea gallina, р. Donax, Anadara iaequivalvis) и съпоставка с предходни изследвания. Освен това проекта цели и  обогатяване и допълване на информацията относно дескриптори Д 1 (Запазване на биологичното разнообразие) и Д 3 (Устойчиви запаси на видовете, обект на промишлен риболов) към Рамковата Директива за Морска Стратегия (РДМС, 2008/56/ЕО) в изследваните хабитати - инфра- и сублитoрални биоценози, с доминиращи видове бели миди, както и изготвяне на предложения за въвеждане на регулаторни мерки - намаляване на риболовното усилие, мерки във връзка с морското пространствено планиране и морските защитени зони и проучвания върху добри практики за съхранение и възстановяване на запасите от бели миди в други региони на Световния океан.

В конференцията участватваха наши и международни водещи учени и специалисти.

Събитието се проведе на 18-19 октомври 2021 г. в гр. Варна, България. За повече информация посетете: www.whiteclam2021.org.

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  image6 

Честване 30 години БМК с безплатен вход към Аквариум-Варна

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  image2 2

ИРР-Варна участва в практически сесии за определяне възрастта на важни черноморски видове

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 image6

Изложба по повод Международния ден на Черно море

още >>

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>