„Наемане на риболовен кораб с обучен екипаж за трални дейности с бийм трал за извършване на научно изследване за нуждите на ИРР-Варна“ 04.09.2020

04.09.2020

 Изтегли Всички документи от тук

„Наемане на риболовен кораб с обучен екипаж за трални дейности с бийм трал за извършване на научно изследване за нуждите на ИРР-Варна“   

1. Обява за събиране на оферти по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - pdf /публикуван на 04.09.2020 г./

2. Документация - doc /публикуван на 04.09.2020 г./

3. Заявление и образци - doc /публикуван на 04.09.2020 г./

4. ЕЕДОП Институт по рибни ресурси - Варна - pdf / публикуван 04.09.2020 г./

5. Техническа спецификация FAO - pdf /публикуван на 04.09.2020 г./

6. Договор - проект - doc /публикуван на 04.09.2020 г./

7. Протокол на комисията - pdf / публикуван на 21.09.2020 г./

8. Протокол на комисията - pdf /публикуван на 25.09.2020 г./

9. Решение за определяне на изпълнител - pdf /публикуван на 25.09.2020 г./

10. Договор за възлагане на обществена поръчка - pdf /публикуван на 01.10.2020 г./

„Наемане на риболовен кораб с обучен екипаж за трални дейности с бийм трал за извършване на научно изследване за нуждите на ИРР-Варна“ 04.09.2020

04.09.2020

 Изтегли Всички документи от тук

1. Обява за събиране на оферти по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - pdf /публикуван на 04.09.2020 г./

2. Документация - doc /публикуван на 04.09.2020 г./

3. Заявление и образци - doc /публикуван на 04.09.2020 г./

4. ЕЕДОП Институт по рибни ресурси - Варна - pdf / публикуван 04.09.2020 г./

5. Техническа спецификация FAO - pdf /публикуван на 04.09.2020 г./

6. Договор - проект - doc /публикуван на 04.09.2020 г./

7. Протокол на комисията - pdf / публикуван на 21.09.2020 г./

8. Протокол на комисията - pdf /публикуван на 25.09.2020 г./

9. Решение за определяне на изпълнител - pdf /публикуван на 25.09.2020 г./

10. Договор за възлагане на обществена поръчка - pdf /публикуван на 01.10.2020 г./

„Наемане на риболовен кораб с обучен екипаж за трални дейности с бийм трал за извършване на научно изследване за нуждите на ИРР-Варна“ 21.08.2020

21.08.2020

 Изтегли Всички документи от тук

„Наемане на риболовен кораб с обучен екипаж за трални дейности с бийм трал за извършване на научно изследване за нуждите на ИРР-Варна“

1. Обява за събиране на оферти по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - pdf /публикуван на 21.08.2020 г./

2. Документация - pdf /публикуван на 21.08.2020 г./

3. Заявление и образци - doc /публикуван на 21.08.2020 г./

4. Техническа спецификация FAO - pdf /публикуван на 21.08.2020 г./

5. Договор - проект - doc /публикуван на 21.08.2020 г./

6. Протокол на комисията - pdf /публикуван на 04.09.2020 г. /

7. Решение на комисията - pdf /публикуван на 04.09.2020 г. /

„Наемане на кораб с риболовно оборудване и екипаж за извършване на научно изследване. "20.03.2020

20.03.2020

 Изтегли Всички документи от тук

„Наемане на кораб с риболовно оборудване и екипаж за извършване на научно изследване. Извършване на плавания и контролирани риболовни дейности за реализиране на научно изследване  на запасите от калкан в българската акватория на Черно море за нуждите на ИРР-Варна“.

1. Решение за откриване на процедура - pdf

2. Обявление за поръчка - pdf

3. Документация - pdf

4. Техническа спецификация - pdf

5. Образци и документи – docx

6. ЕЕДОП - rar

7. Договор - проект - docx

8.  Съобщение - pdf

9. Решение за определяне дата за отваряне на оферти - pdf

10. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - pdf

11. Съобщение - pdf

12. Съобщение /21.04.2020/ - pdf

12. Решение № 93-16 / 23.04.2020 - pdf

13. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /23.04.2020 - pdf

14. Протокол № 1 - pdf /публикуван на 19.05.2020 г./

15. Съобщение 04.06.2020 - pdf /публикуван на 04-06-2020 г./

16. Протокол № 2 - pdf /публикуван на 04-06-2020 г./

17. Протокол № 3  - pdf /Публикуван на 09-06-2020 г./

18. Решение за избор на изпълнител - pdf /Публикуван на 09.06.2020 г./

19. Договор за възлагане на обществена поръчка - pdf /Публикуван на 10.07.2020 г./

20. Обявление за възложена поръчка - pdf /Публикуван на 23.07.2020 г./

Предоставяне на услуги - 4

21.02.2020

 Изтегли Всички документи от тук

Обява за събиране на оферти по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет:

Предоставяне на услуги свързани с дейности по проучвания по 2 обособени позиции: ОП 1: „Дейности по провеждане на проучване относно нагласите и социално-икономическите ефекти върху населението в идентифицираните зони в хода на изследването и определянето на заинтересованите страни“ и ОП 2: „Определяне на стратегическото въздействие на проведеното изследване. Анализ на резултатите и приноса към целите на Синия Растеж и мерките от Морската стратегия на Република България“

Списък:

1. Обява – pdf

2. Информация - pdf

3. Образци – doc

4. EEДОП/ESPD - rar

5. Договор 1 - doc

6. Договор 2 – doc

7. Инфо. АОП - pdf

8. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - pdf

9. Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - pdf

10. Протокол от работата на комисията за провеждане на обществената поръчка - pdf

11. Договор РД 51-4 /07.04.2020 - pdf

12. Договор РД 51-5 /07.04.2020 - pdf

Предоставяне на услуги - 3

21.02.2020

 Изтегли Всички документи от тук

Обява за събиране на оферти по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет:

 „Предоставяне на услуги свързани с дейности по проучвания по 2 обособени позиции: ОП 1: „Въвличане на заинтересованите страни и интерактивно повишаване на интереса към морските нерибни ресурси с акцент върху двучерупчестите мекотели“ и ОП 2: „Проучване и подбор на методи за изкуствено отглеждане на двучерупчести мекотели (бели миди) с цел увеличаване на дела на морската аквакултура в българската акватория на Черно море“

Списък:

1. Обява – pdf

2. Информация - pdf

3. Образци – doc

4. ЕЕДОП/ESPD - rar

5. Договор 1 - doc

6. Договор 2 – doc

7. Инфо. АОП - pdf

8. Информация за удължаване на пърночалния срок за получаване на оферти -pdf

9. Информация за публикувана в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - pdf

10. Протокол от работата на комисията за провеждане на обществената поръчка - pdf

11. Договор РД-51-2/07.04.2020 - pdf

12. Договор  РД-51-3/07.04.2020 - pdf

Предоставяне на услуги 2 - прекратена

18.02.2020

 Изтегли Всички документи от тук

Обява за събиране на оферти с предмет : „Предоставяне на услуги свързани с дейности по проучвания по 2 обособени позиции: ОП 1: „Дейности по провеждане на проучване относно нагласите и социално-икономическите ефекти върху населението в идентифицираните зони в хода на изследването и определянето на заинтересованите страни“ и ОП 2: „Определяне на стратегическото въздействие на проведеното изследване. Анализ на резултатите и приноса към целите на Синия Растеж и мерките от Морската стратегия на Република България“.

Списък:

1. Обява – pdf

2. Информация - pdf

3. Образци – doc

4. EEДОП/ESPD - rar

5. Договор 1 - doc

6. Договор 2 – doc

7. Инфо. АОП - pdf

8. Събщение за прекратяване на обществена поръчка по чл. 20 ал.3 от ЗОП

Предоставяне на услуги 1 - прекратена

18.02.2020

 Изтегли Всички документи от тук

Oбява за събиране на оферти с предмет: „Предоставяне на услуги свързани с дейности по проучвания по 2 обособени позиции: ОП 1: „Въвличане на заинтересованите страни и интерактивно повишаване на интереса към морските нерибни ресурси с акцент върху двучерупчестите мекотели“ и ОП 2: „Проучване и подбор на методи за изкуствено отглеждане на двучерупчести мекотели (бели миди) с цел увеличаване на дела на морската аквакултура в българската акватория на Черно море“

Списък:

1. Обява – pdf

2. Информация - pdf

3. Образци – doc

4. ЕЕДОП/ESPD - rar

5. Договор 1 - doc

6. Договор 2 – doc

7. Инфо. АОП - pdf

8. Събщение за прекратяване на обществена поръчка по чл. 20 ал.3 от ЗОП

„Наемане на кораб с риболовно оборудване, лодка с водолазно оборудване и екипаж за извършване на научно изследване. "07.02.2020

07.02.2020

 Изтегли Всички документи от тук

„Наемане на кораб с риболовно оборудване, лодка с водолазно оборудване и екипаж за извършване на научно изследване. Извършване на плавания и контролирани риболовни дейности за реализиране на научно изследване в българската акватория на Черно море за нуждите на ИРР-Варна“.

1. Решение за откриване на процедура - pdf

2. Обявление за поръчка - pdf

3. Документация - pdf 

4. Образци - doc

5. ЕЕДОП - rar

6. Техническа спецификация - pdf

7. Договор – проект – doc

8. Протокол N1 - pdf

9. Протокол № 2 за разглеждане, оценяване и класиране на офертите - pdf

10. Протокол № 3 за разглеждане, оценяване и класиране на офертите - pdf

11. Съобщение - pdf

12. Протокол № 4 за разглеждане, оценяване и класиране на офертите - pdf

13. Решение № 93-14 - pdf

14. Техническо_предложение_Кораб_Whiteclam - pdf

15. Ценово_предложение_Кораб_Whiteclam - pdf

16. Договор_РД_51_6_Whiteclam - pdf

17. Обявление за възложена поръчка - pdf

Проекти
TIMMODНасърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021 
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017
Повече >>

 

Новини / Събития  
1afe63e7 c252 4526 b1be d3070478ca57
Селскостопанска Академия отбеляза
Празника на земеделската наука
и 140 години земеделска наука
в България

още > >

 LitOUTerjdp
"Изложба на открито" - 19.10-20.10.2022г.
организирана от ИО съвместно
с ИРР-Варна

още > >

Picture 4
Европейска нощ на учените
- 30.09.2022г.
още > >
Повече >>  

 

Предстоящо

Разработване на регионална база данни за Средиземно и Черно море (Med&BS RDB) среща, 26 октомври 2021 г.

 още >>

Четиридесет и четвърта сесия на GFCM

още >>

  
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА