Оборудване

ИРР -Варна разполага със следното специфично оборудване за провеждане на:

- Хидрологични изследвания: Прибор за измерване параметрите на течението - посока и скорост RDCP 600 - „ДОПЛЕРОВ ИЗМЕРИТЕЛ НА ТЕЧЕНИЯ ЗА ДЪНЕН МОНТАЖ” версия Стандарт - притежава високотехнологична система за обработка на дигитални сигнали с ниска консумация на енергия, високотехнологична 32 - битова вградена централна система за обработка и вградена операционна система Windows, работеща в реално време. SEAGUARD RCM – ПРИБОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕЧЕНИЕТО -ПОСОКА И СКОРОСТ- SEAGUARD® е самозаписващо устройство; записаните данни се съхраняват на Secure Digital карта (SD карта), за последваща обработка и анализ. 

- Изследвания на хидрохимията на водата: определяне съдържанието на биогенни елементи в морската вода, специфично оборудване - CTD “Sea & Sun technology” за in situ определяне на: соленост, температура, плътност на водата, pH, кислород и наситеност; Spectrophotometer HITACHI Model U-2001 UV/Vis, аналитични везни Precisa XT 220A, и др.

- Изследвания на фитопланктона: CTD “Sea & Sun technology” за in situ определяне на концентрация на холрофил а. Батометри - Niskin bottles 1l, 5 l обем), микроскоп Nikon Eclipse E400, дигитална фото камера Olympus 4,1 mpx;

- Изследвания на мезозоо- и макрозоопланктона: Microscope Olympus BO61 (trinoculare), Microscope Reichert, 1959, подводна видеокамера ”Panasonic”, 2003, Echosounder Simrad EQ 33 -2500EUR,  Планктонни мрежи: Juday net (36 cm, 150μm), планктоннa мрежа (36 cm, 150μm), Bongo net (2X 60cm, 300 & 500μm);

- Изследвания на морския зообентос: - Grab “Van-Veen” (opening 0,1 m2), сита, аналитична везна SCALTEK SBC31 и микроскопи Leica ICC50 - с вградена камера, Leica EZ4 - стереоскоп с допълнителна камера TUCSEN, стереоскоп Nikon 102;

- Изследвания на ихтиопланктона: Microscope Carl Zeiss Yena (монокулар), Microscope Carl Zeiss Yena (стереомикроскоп), технически везни, мрежа за събиране на проби: Bongo net (2X 60cm, 300&500μm);

- Генетични изследвания - ДНК секвениране и PCR (Полимеразната верижна реакция) - техника за получаване на копия на специфичен ДНК участък in vitro, PCR - Techne Progene DNA Thermal Cycler, специфичен софтуер - BioEdit, DnSPv5, MEGA 7.0

- Ихтиолгогични изследвания 

Софтуерни продукти

ИРР -Варна разполага със следните специфични софтуерни продукти:

- В направление морски черупчести организми - MIKE 21 & ECOLAB

MIKE 21 се използва за двудименсионално   хидродинамично    моделиране, а като входни данни за хидродинамичните модели се използват - батиметрични данни, съпротивление на дъното (изразено чрез коефициент на грапавина), вискозитет, вятър, температура и соленост на водата, радиационни напрежения от вълнение и др. Прилагането на модул EcoLab към софтуерния продукт MIKE 21 дава възможност за моделиране на протичащите физични, химични и биологични процеси в даден  воден  обект.

- В направление генетика - BioEdit, DnSPv5, MEGA 7.0, TreeGraph

 

   

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>